ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Przegląd, dokumenty i oznakowanie kontenerów

7 marca, 2023 /
0 komentarzy

Ze względu na swoje przeznaczenie i rolę w globalnym transporcie, kontenery podlegają określonym przepisom prawa. Muszą przechodzić przeglądy techniczne i być odpowiednio oznakowane. Każdy właściciel lub zarządca kontenerów musi przedstawiać je do przeglądu.

Jakim przeglądom podlegają kontenery?

a) Przeglądy stałe – w skrócie PES – przeprowadzane są systematycznie, w określonych odstępach czasu. Pierwszy przegląd stały wykonuje się w okresie do 5 lat od daty wyprodukowania kontenera, a kolejne co 30 miesięcy od daty ostatniego przeglądu.
b) Przeglądy ciągłe – w skrócie ACEP – przeprowadzane są w okresie nie dłuższym, niż 30 miesięcy od ostatniego przeglądu; wśród nich wyróżniamy przeglądy rutynowe, których celem jest wykrycie potencjalnych uszkodzeń eksploatacyjnych, jak również tzw. przeglądy pełne, wykonywane każdorazowo po dużej naprawie bądź renowacji kontenera, jak również przed zakończeniem umowy o użytkowanie.

Podstawowymi dokumentami, jakie powinien posiadać każdy kontener morski, są: metryka i świadectwo uznania typu konstrukcji.

Zarówno budowanie (konstruowanie), jak i eksploatacja kontenerów przeprowadzane są według wytycznych zawartych między innymi w:
– Międzynarodowej Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach (International Convention for Safe Containers),
– Rozporządzeniu Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawania kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów,
– normach ISO itp.

Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas dokonywania przeglądów technicznych kontenerów?

Przede wszystkim należy przeprowadzić oględziny, by ocenić wszystkie powierzchnie kontenera. Podczas przeglądu należy ocenić czy i w jakim stopniu występują uszkodzenia powierzchni. Na tym etapie można skontrolować wymiary oraz przeprowadzić próbę szczelności, w przypadku podejrzeń co do utraty tych parametrów w toku użytkowania kontenera. Oczywiście sprawdzane są także wszelkie elementy wyposażenia kontenera, tj. zamknięcia, blokady, drzwi i inne otwory.

Na koniec pozostaje już tylko oznakowanie kontenera po przeglądzie, które powinno uwzględniać datę i rodzaj przeglądu. Dane umieszcza się na tabliczce CSC bądź na naklejkach.