ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Składowanie substancji niebezpiecznych – wymagania

29 maja, 2023 /
0 komentarzy

W przypadku substancji niebezpiecznych typu farby czy inne substancje chemiczne stosowane w procesach technologicznych, wymagane jest zazwyczaj ich składowanie w specjalnych kontenerach lub magazynach zewnętrznych, które spełniają określone wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe.

Farby mogą zawierać różne substancje, takie jak rozpuszczalniki, oleje, pigmenty, lakiery i dodatki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Składowanie farb w hali produkcyjnej może zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu, a także zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynku.

Dlatego też, w Polsce, składowanie substancji niebezpiecznych typu farby, zgodnie z przepisami prawnymi, wymaga spełnienia określonych wymagań bezpieczeństwa, takich jak:

  • wykorzystanie specjalnych magazynów zewnętrznych lub kontenerów, które zapewniają właściwe warunki przechowywania;
  • stosowanie odpowiednich oznaczeń i etykiet, informujących o rodzaju i właściwościach substancji;
  • przestrzeganie określonych procedur bezpieczeństwa, takich jak np. stosowanie środków ochrony osobistej, zapobieganie zapłonowi i wybuchom, itp.

Dlatego, w przypadku farb i innych substancji niebezpiecznych, zaleca się składowanie ich w specjalnie przystosowanych kontenerach na zewnątrz hali produkcyjnej, które spełniają określone wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe.

W Polsce wymagania dotyczące składowania substancji niebezpiecznych w kontenerach określa ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2176 z późn. zm.).

Zgodnie z tą ustawą, składowanie substancji niebezpiecznych w kontenerach jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Kontenery muszą być wyprodukowane z odpowiedniego materiału i mieć właściwą wytrzymałość, aby zapewnić bezpieczne składowanie substancji chemicznych. Kontenery muszą również spełniać określone normy i standardy bezpieczeństwa, takie jak np. normy PN-EN czy PN-ISO.

Ponadto, kontenery muszą być odpowiednio oznakowane, aby umożliwić identyfikację substancji składowanych wewnątrz oraz informować o zagrożeniach z nimi związanych. Wymagane są również procedury bezpieczeństwa oraz plany awaryjne w przypadku wypadku lub awarii.

Wszystkie te wymagania mają na celu zapewnienie bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych w kontenerach, minimalizowanie ryzyka wypadków i awarii oraz ochronę zdrowia ludzi i środowiska.

Główne zalety wykorzystania kontenerów w stosunku do składowania w hali lub budynku:

Mobilność:

Kontenery mogą być łatwo przenoszone z jednego miejsca na drugie, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb składowania. W przypadku składowania w hali lub budynku, trudniej jest zmienić lokalizację magazynu, co może prowadzić do ograniczeń w przestrzeni i elastyczności.

Bezpieczeństwo:

Kontenery mogą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić większe bezpieczeństwo podczas składowania substancji niebezpiecznych. Mogą być wykonane z materiałów o wyższej wytrzymałości, a także wyposażone w systemy alarmowe i czujniki, które ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami.

Koszty:

Składowanie w kontenerze może być tańsze niż wynajęcie hali lub budynku. Kontenery są zwykle mniejsze i bardziej elastyczne, co oznacza niższe koszty wynajmu oraz mniejsze zużycie energii, wody i innych zasobów.

Ograniczenia przepisów:

W przypadku składowania substancji niebezpiecznych w hali lub budynku, istnieją liczne przepisy i wymagania bezpieczeństwa, które muszą być spełnione. Kontenery, z drugiej strony, mogą być łatwiejsze do uzyskania zezwolenia na ich użytkowanie, ponieważ spełniają określone wymagania techniczne i normy bezpieczeństwa.

Ostatecznie wybór pomiędzy kontenerem a składowaniem w hali lub budynku zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności, takich jak rodzaj i ilość substancji do przechowywania, elastyczność potrzebna do zmiany lokalizacji, koszty, wymagania przepisów bezpieczeństwa, itp.